Historisch overzicht    Terug naar Home

Oproep: Help levens redden
In het clubgebouw is een zg AED defibrillator aanwezig om snel te kunnen reanimeren als bij een van onze clubgenoten plotseling een hartstoornis zou optreden.
Natuurlijk is het dan ook van groot belang dat er voldoende leden zijn die in noodgevallen dit AED-apparaat kunnen bedienen en weten hoe ze moeten reanimeren.
Op maandagavond 16 april 2018 wordt er in ons clubgebouw les gegeven hoe je het AED-apparaat kunt bedienen. U wordt na één avond al AED-bedienaar. Eén avond les kan mensen levens redden. Dat is voor u toch een kleine moeite?
Meld U dus zich dus aan voor deze les.
Opgeven bij bestuurslid Cor de Jong of bel naar 06 55 93 06 74
Meer hierover? Lees hier...

Bridge Koffers
Er zijn weer 11 nieuwe toernooien bij gekomen.
Tot voor kort was het huren van een koffer alleen mogelijk voor LBC-leden, maar nu mogen ook niet-leden deze service gebruiken. Daarvoor geldt een huur tarief van €5.- voor een periode van 3 weken. Leden blijven slechts €3 betalen per 3 weken.

Overigens blijkt het getal 3 voor veel bridgers in de praktijk te moeilijk te zijn. Regelmatig wordt er minder dan €3 betaald of blijft een koffer langer dan 3 weken weg. De samenstellers steken al genoeg moeite in de koffers om ook nog eens de huurders achterna te lopen. Moeten we nu écht de administratie ingewikkelder maken, of een juffrouw met een schoteltje bij de koffers plaatsen?
Is het nou zo moeilijk om je aan deze simpele spelregels te houden?

Club e-mail
Sinds kort is het voor het clubkader mogelijk om om e-mails te sturen aan (groepen van) de leden.
Uit feed-back hebben we begrepen dat sommige leden deze mails niet in hun 'postbus' aangetroffen hebben. Dat kan het geval zijn als uw e-mail program deze mail als spam ziet. Controleer daarom af en toe in uw e-mail programma het postvak voor ongewenste mail; vaak heet die Spam of Junk mail. Daar kunt U meestal ook aangeven of een dergelijke e-mail niet langer als ongewenst moet worden beschouwd. Dat hoeft dan éénmalig te gebeuren.
Senioren Parenkampioenschap District Leiden
Zondag 11 maart in het clubgebouw van LBC van 10.00-17.00 in twee zittingen, inclusief lunch. Er zijn prijzen in natura en VEB stelt flessen wijn beschikbaar voor enkele LBC-paren die buiten de andere prijzen vallen.
De paren die op de eerste en tweede plaats eindigen mogen op kosten van het District meedoen aan de landelijke finale die op 21 april in Utrecht wordt gehouden.

Voorwaarden voor deelname:
beide spelers zijn geboren vóór 1 januari 1959 en minstens één speler is lid van een club in het District Leiden.

Kosten: € 25 per paar, inclusief lunch.
Inschrijven:
Bij aanmelding het inschrijfgeld over maken naar IBAN: NL86 RBRB 0828903352 t.n.v. NBB District Leiden e.o. o.v.v. Senioren Paren 2018 en de namen van beide spelers.

Het wordt ongetwijfeld een gezellige dag en we moedigen vooral LBC leden aan om zich in te schrijven.

Dit voorjaar wordt weer een CL-A kadercursus gegeven. Alleen, deze heet nu anders en is opgesplitst in 2 modules Basisvaardigheden Clubleiding (BVC):
 • BVC Organiseren
  hoe organiseer je een clubavond, inrichten speelzaal, inschrijven spelers, gidsbriefjes en scores, schema keuze, scoreverwerking en uitslagberekening.
  3 cursusdagen: zaterdag 3, 10 en 24 maart van 10.00-13,00
  Plaats: Denksportcentrum Robijnstraat Leiden.
  Docent: Peter Jansen
 • BVC Arbitreren
  oplossen onregelmatigheden zoals onvoldoende bod, bieden/spelen voor de beurt, foute uitkomst, verzaken, wijzigen van de bieding en eenvoudige voorspeelbeperkingen.
  3 cursusdagen zaterdagen 7, 28 april en 5 mei.
  Plaats: Bridgehome Leidschenhage, Dobbelaan 1, Leidschendam
  Docent: Erik van Egmond en Erik van Dijk.
De modules zijn afzonderlijk te volgen, worden niet afgerond met een examen/diploma en zijn een voorbereiding op de CL-B cursus. Voor beide modules is ook een Electronische Leeromgeving (ELO) beschikbaar met oefenmateriaal en toetsvragen.
Kosten per module: € 20 voor zelfstudie in de ELO of €30 voor bijwonen districtscursus (inclusief ELO)

Meer informatie (opgeven etc) op de websites van de NBB en het District Leiden

Nieuwjaarsdrive. Het was weer een gezellige boel op 7 januari.
54 paren streden onder leiding van Marianne om de beste wensen.
De ereplaatsen waren voor
  1. Cilia Verstraaten & Cor de Jong
  2. Els Hansen & Paul Verhoogt
  3. Sylvia & Wouter Mellink.

Sinterklaasdrive Op 5 december was er, om begrijpelijke redenen, géén competitie. In plaats daarvan een losse Topintegraal, opgeluisterd door het verschijnen van een bijna échte Sint Nicolaas en nog later op de avond twee binnenvallende ZZP'ers (Zéér Zwarte Pieten).

Kortom, de 28 aanwezige paren beleefden een amusante avond, verder aangekleed met snoepgoed en snacks, verzorgd door Inge.

Winnaars Betty & Jan van Hooidonk (63.9%) gingen met de speculaas naar huis.

ALV 2017. Het concept verslag van de ALV 2017 is beschikbaar voor inzage. Lees hier...
AED
Bij onze club is een Automatische Externe Defibrillator aanwezig om bij het optreden van een hartstilstand te kunnen optreden. Het gebruik van deze AED zal achterwege blijven indien de betreffende persoon kenbaar heeft gemaakt dat deze niet gereanimeerd wil worden. Deze wens wordt bij LBC alleen geacht te bestaan als een niet-reanimeerpenning wordt gedragen.
Voor de volledige tekst van het beleid bij LBC: lees hier...
Art 57D: Voortijdig kaart spelen.
Als een verdediger een kaart alvast klaar houdt, terwijl het nog niet zijn beurt is om bij te spelen móet die kaart gespeeld worden, aldus de tekst van dit artikel.

Inmiddels heeft de NBB laten weten dat het niet de bedoeling van de WBF is geweest om dit artikel zo te interpreteren:
De spelregelcommissie van de Wereld Bridge Federatie heeft bij monde van voorzitter Ton Kooijman de Weko laten weten dat de in WekoWijzer 139 gegeven interpretatie van artikel 57D niet overeenkomt met de bedoeling van dat artikel. We herhalen eerst wat we daarover in WekoWijzer 139 hebben gezegd: ‘Wat in 57D wordt bedoeld is dat wanneer een tegenspeler alvast een kaart klaarhoudt voordat er in dummy of door de leider gespeeld is, deze kaart gespeeld moet worden zodra hij aan de beurt is.’

Dat is niet wat de WBF met het artikel beoogde te regelen. Het blijkt toch niet zo te zijn dat wanneer een tegenspeler alvast een kaart klaar houdt voordat er in dummy of door de leider gespeeld is, deze kaart gespeeld moet worden zodra hij aan de beurt is. Artikel 45C blijft het criterium of een tegenspeler al dan niet een kaart moet spelen. Dus als een tegenspeler een kaart zo houdt dat zijn partner hem had kunnen zien terwijl de leider of de dummy in deze slag nog een kaart moest spelen wordt dit een grote strafkaart en moet deze in de bewuste slag worden bijgespeeld indien mogelijk.

Dit betekent niet dat de slechte gewoonte van het voortijdig klaar houden van een kaart niet kan worden aangepakt. Ten eerste kan er sprake zijn van ongeoorloofde informatie voor partner en ten tweede kan het neerkomen op een ongeoorloofde misleiding van de leider. Artikel 73D2 stelt immers dat een speler de tegenstander niet mag proberen te misleiden door o.a. de manier van spelen of door enige opzettelijke afwijking van de correcte manier van spelen. Zie ook artikel 74B3, een speler behoort uit oogpunt van fatsoen geen kaart voortijdig klaar te houden. Als een tegenspeler daar voordeel uit gehaald heeft kan de wedstrijdleider dat voordeel zonder meer wegnemen door een arbitrale score te geven.

We geven een voorbeeld ter illustratie. De leider moet nog in de dummy spelen en heeft daar AV10 liggen. De speler achter de dummy haalt al een kaart uit zijn hand terwijl de leider nog overweegt welke kaart hij zal leggen. De suggestie die hiervan uitgaat is dat hij niet boven de tien kan. Die informatie is voor de partner in elk geval ongeoorloofd. Als de leider nu de tien legt en die verliest aan de boer kom je er niet mee weg als die boer achteraf een singleton blijkt te zijn. Mocht voor de leider zowel het leggen van de vrouw als de tien normaal spel zijn en het leggen van de vrouw was winnend geweest (ook als de boer niet sec had gezeten) dan is er zeker reden voor een aanpassing van de score.


Aldus de NBB, die daarmee de situatie minder helder maakt.

Regeltjes. Als om uitleg van een bepaalde bied-afspraak wordt gevraagd, moet die volledig zijn. De uitleg 'multi' of 'zwakke twee' zal dus in veel gevallen niet specifiek genoeg zijn als daar in het partnerschap nog nadere afspraken of gewoonten over bestaan. Spelers moeten op eigen initiatief duidelijk maken hoe zwak zo'n opening kan zijn, hoe goed de kwaliteit van de kleur zal zijn en welke lengtes er bij de gegeven kwetsbaarheid en tafelpositie mogelijk zijn. De tegenstanders hebben récht op die informatie.

ALV 18 september 2017

Zeker 32 leden bezochten de ALV op 18 september, dat is ongeveer 11.5% van het ledenbestand. In bridge-termen niet een heel geweldige score, maar voor de vergadering voldoende om van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen. Noemenswaardig is in elk geval het besluit om Jouko Renqvist tot erelid te benoemen.

Binnenkort gaan de facturen voor de ledencontributie de deur uit. De LBC contributie blijft ongewijzigd, maar er is een verandering in de manier waarop de NBB bijdrage wordt berekend, van belang voor leden die ook nog lid van een andere club zijn. De NBB hanteert een contributie van € 21,50 en deelt dit bedrag door het aantal clubs waarvan men lid is; daarover was meer te lezen in Bridge van december 2016. Dat wordt vervolgens in rekening gebracht bij LBC, dus € 10,75 en € 7,17 voor lidmaatschap van 2 resp 3 clubs. Onze penningmeester rondt deze bedragen af.

Financieel staat de club er goed voor, maar een punt van zorg is dat het ledenbestand iets terugloopt én vergrijst. Gezocht wordt naar de mogelijk om competitie-middag te beginnen: geen eenvoudige opgave gezien het beslag op kader bij zowel LBC als VEB.
Extra geld is op de begroting uitgetrokken voor PR om nieuwe leden aan te trekken.

Dankwoord van Jouko, het feestvarken.

"Wat een verrassing. Toen ik dinsdagavond ineens te horen kreeg dat ik een half uurtje moest invallen voor een partner die in de file stond en niet op tijd op de clubavond aanwezig kon zijn, was ik helemaal niet blij. Ik had ruim op tijd geregeld dat Pieter en mijn twee vaste hulpjes Henk en Joep de organisatie van deze avond helemaal van mij zouden overnemen en ik verheugde me al op een bridge-loze avond alleen thuis, om wat bij te komen en een paar openstaande mailtjes te beantwoorden. "

lees verder ....

Stuur voor Jouko

Dinsdag 12 september zou de eerste competitie avond zijn maar de spelers werden verrast met een feestelijke surprise drive. Na de 4e ronde bleek wat de aanleiding was. De (meespelende) voorzitters van de NBB (Koos Vrieze) en District Leiden (Egbert Sneller) kwamen het NBB-Stuur uitreiken aan Jouko Renqvist. Dit, aldus de sprekers, voor zijn grote verdiensten voor het bridge, zowel in het District als voor LBC.
De feestelijkheden werden vergezeld van een glaasje bubbels en hapjes.

Uiteraard werd er gespeeld, al telt de wedstrijd niet mee voor de competitie. Winnaars Albert Huisman-Christ vd Eijnden (A), Nel & Wim den Hoed (B), Agnes & Wim Van (C) en Mia Duijndam-Coby van Leeuwen (D) gingen met een prijsje naar huis.

Regelmatig zullen we aandacht besteden aan de gewijzigde spelregels. Met sommige wijzigingen hebben de spelers slechts indirect te maken, om dat de arbiter de problemen oplost. Maar sommige zijn ook voor direct belang voor de spelers.

Een overzichtje (in begrijpelijke taal, hopen we) staat hier te lezen
Nóg beter Bridgen? Volg een of meer modules van 3 lessen uit de serie Spelpeilverbetering, georganiseerd door het district.
Kosten: € 30 per module (3 lessen). Niet-NBB leden € 40.
Wordt ook in het clubgebouw van LBC gehouden. Meer informatie bij het District of mail naar onderwijs@bridgedistrictleiden.nl.
Inschrijven voor 25 september via hetzelfde email-adres.
Nieuwe spelregels per 1 september
In de rubriek Arbiter, hoe zit dat? diepen we steeds een onderwerp uit.

Goed om te weten:
 • Het étui moet ook tijdens het afspelen midden op tafel en in de goede richting blijven liggen.
 • Als een speler een kaart klaar houdt om te spelen, terwijl de Rechter Tegenstander nog niet bijgespeeld heeft, geldt zijn kaart voortaan als een gespeelde kaart en kan dus een strafkaart worden. Ook al heeft niemand de kaart nog gezien.
 • Dummy ziet dat een gespeelde kaart in de verkeerde richting wordt gelegd. Hij mag dit nu op dát moment tegen die speler zeggen (zowel tegen de leider als tegen een tegenspeler). Maar niet meer als iemand in de volgende slag voorspeelt.
 • Na een claim mag voortaan doorgespeeld worden als alle 4 de spelers daarmee instemmen. Máár, als het voorstel daartoe afkomt van de niet-claimende partij verliezen zij alle rechten als de leider (extra alert!) zijn speelplan aanpast. De score na het doorspelen blijft staan en de arbiter mag niet meer ingrijpen. Weest dus zeer voorzichtig met doorspelen!

Een van de belangrijkste spelregels staat trouwens niet alleen in het boekje maar op de achterkant:

Finale Zomerdrives 2017 De Zomerdrives zitten erop, met op Dinsdag een goede bezetting in 3 lijnen van 18, 16 en 12 paren

De leiding was in handen van Marianne de Vrind met Peter aan de computer. Het succes van de avond werd mede bepaald door de WL in opleiding (rechts) en een mooie prijzentafel.

Winnaars A-C lijn: Jouko & Wilbert resp Corry v Wijngaarden-Paul Lucardie

Ook op Donderdag een volle bak: 14 en 22 paren in twee lijnen.
Winnaars A-B lijn: Wim en Piet resp Kees en Klaas

Nieuws van het District: Competities
De zomerdrives zijn voorbij, dus tijd om aan de komende districtscompetities te denken. Om deze wedstrijden aantrekkelijker te maken zijn er nogal wat veranderingen. In alle 3 Parencompetities (Open, Gemengd, Senioren resp 4, 4 en 5 middagen) speelt U naar (uw) keuze in de A, B of C lijn dwz op niveau Hoofd-, 1e en 2 klasse.
Locaties resp DCS Leiden, Kerk & Zanen (Alphen ad Rijn) en Puykendam (Noordwijkerhout)

Verdere bijzonderheden:
Gemengde Paren Hoofdklasse: nrs 1-7 plaatsen zich voor de landelijke halve finale (24 maart 2018) in Utrecht.
Open Paren Hoofdklasse: nr 1 promoveert naar 2e Divisie, nr 2 kan aan promotie wedstrijd meedoen.
Senioren Paren Hoofdklasse: nrs 1 en 2 plaatsen zich voor de landelijke finale 21 april 2018

Geheel nieuw is de Patton-wedstrijd om de Cees Varkevisser Trofee die jaarlijks gespeeld zal worden. Elke club in het district zal worden uitgenodigd om 2 viertallen af te vaardigen. Inschrijfgeld wordt door de vereniging voldaan. Lunch (tevoren opgeven) kost €10.
Plaats/datum: DSC Robijnstraat, zondag 24-9-17, van 10.30-17.00.

Hutspot Drive: Zondag 1 oktober, begint om 10.00. Indeling op sterkte: A-lijn Hoofdklasse en hoger, B-lijn: 1e en 2e klasse, C-lijn voor minder ervaren bridgers.

Bovenstaande is slechts een samenvatting. Alle bijzonderheden, ook die van de komende viertallencompetitie, staan in een handige brochure (hier lezen) en zijn bovendien te vinden op de website van het District

Voor de genoemde wedstrijden geldt een Wedstrijd Reglement, te downloaden via onze website: NBB & District, Leiden

Wijziging Spelregels per 1 september 2017
De 7 zit weer in het jaartal en dat betekent dat er wat veranderingen zijn in de spelregels. Een overzichtje staat in de Acollade van juni 2017.
Sommige nieuwigheden zijn voer voor de arbiter maar van enkele is het ook heel nuttig dat de spelers ze kennen.
 • Het begrip vergelijkbare bieding is geïntroduceerd bij de vervanging van een onvoldoende bod of bieding voor de beurt. Als de nieuwe bieding vergelijkbaar is met de ingetrokken bieding zijn de consequenties minder groot. Het kan zijn dat er dan geen voorspeelbeperking is, zeker als de betreffende kleur later alsnog wordt aangeduid.
  Voorbeeld: Je opent voor de beurt een Muiderberg 2♠. Dat bod gaat van tafel en nadat de rechtertegenstander alsnog 1♣ heeft geopend volg je nu met 1♠. De schoppenkleur is nu in het reglementaire bieden aangeduid en als je nu tegenspeler wordt kan de leider geen voorspeelbeperking in schoppen opleggen. Dit artikel is met name van belang bij de behandeling van het onvoldoende bod en biedingen voor de beurt.
 • De dummy mag voortaan trachten elke onregelmatigheid te voorkomen en niet alleen een onregelmatigheid door de leider. De dummy moet ervoor zorgen dat de leider zo mogelijk bekent.
 • De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenstanders en tegenspelers mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.
 • Wanneer beide partijen in dezelfde slag verzaakt hebben is het niet meer mogelijk dat de ene verzaking voldongen is en de andere niet. Of beide verzakingen moeten worden hersteld, óf ze zijn beide voldongen.
 • Na een claim mag voortaan worden doorgespeeld als alle vier spelers daarmee instemmen.
  Het resultaat na doorspelen is dan geldig, de claim speelt geen rol meer.
  Noot: eindelijk zijn de spelregels aangepast aan de praktijk die we bij LBC vaak zagen...
 • Scorefouten kunnen nu ook nog na de formele correctieperiode worden gewijzigd, maar alleen als de wedstrijdleider er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van overtuigd is dat er een fout is gemaakt. Daarvoor is dan wel de toestemming nodig van de toernooiorganisator.
 • Spelers mogen andermans kaarten nu ook aanraken met toestemming van de tegenstanders.
 • Het criterium 'denkpauze' is eindelijk verdwenen. Expliciet is opgenomen dat bij wijziging van de bieding het gaat om gedachtenverandering, hoe kort dat proces ook geduurd mag hebben.

Koffertjes. De koffertjes bibliotheek is populair bij onze leden. Momenteel voert Wil Renqvist het beheer. Zoals bekend (zie de betreffende webpagina onder Service) de huur van een koffer kost slechts 3 euro, waarvoor je de koffer 3 weken kunt gebruiken. Helaas komt het nog al eens voor dat er te weinig geld wordt afgedragen en dat de koffers soms langer dan dan 3 weken weg blijven. Niet de bedoeling dus. 
Overigens, de catalogus van deze bibliotheek vind je hier.  
Arbiter, hoe zit dat?
De leider claimt de laatste vier slagen zonder verdere uitleg of toelichting. Jij hebt nog een troefkaart in jouw hand. Daarom stel je voor dat nog even wordt doorgespeeld, want dat mág sinds 1-9-2017. Je drie tafelgenoten stemmen in met jouw voorstel om verder te spelen. Tijdens dat doorspelen vind je dat de claimer duidelijk zijn speelplan aanpaste, door hoog voor te troeven waardoor jij jouw troefkaart niet maakt.
Wat denk je zelf: zal de arbiter dan inderdaad het resultaat aanpassen?
 1. Ja, een claimer mag de informatie van jouw verzoek niet gebruiken.
 2. Ja, een claimer mag géén voordeel halen uit zijn claim.
 3. Nee, als op verzoek van de niet-claimende partij én met instemming van alle spelers wordt doorgespeeld, mag de arbiter de uitslag niet meer corrigeren.
 4. Nee, het maakt niet uit welke partij voorstelt om door te spelen; als wordt doorgespeeld met instemming van alle spelers staat daarmee de arbiter volledig buitenspel.
Antwoord:
De spelregels zijn op dit punt gewijzigd. Vroeger mocht na een claim niet meer worden doorgespeeld, al werd dit helaas vaak tóch gedaan. Je kon dan instemmen met de claim of deze betwisten, dan niet verder spelen en de arbiter roepen die de zaak dan ging afhandelen.

Daar is de volgende mogelijkheid bijgekomen:
Als de niet-claimende partij voorstelt om verder te spelen en alle 4* de spelers daarmee akkoord gaan, wordt gewoon verder gespeeld. De claim vervalt en kan niet meer worden gearbitreerd. De na het doorspelen behaalde score blijft staan.
De arbiter kan daar dan niks meer aan doen.
   * als er minstens 1 speler bezwaar maakt, moet de arbiter worden geroepen.

Moraal: Denk goed na, voordat je voorstelt om dóór te spelen. Als de leider lont ruikt en zijn speelplan vervolgens aanpast heb je geen verhaal meer.

Het goede antwoord: 3.
Gedrag aan tafel.
De NBB heeft een boekje uitgegeven: "Gids voor Bridge",  over de rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer. Er bestaan veel misverstanden over wat aan de bridgetafel mag, moet en verboden is. Met dit boekje probeert de NBB alle twijfels over wat wel en niet correct is op te heffen. De Gids voor Bridge geeft duidelijkheid over het omgaan met de biedbox, de speelkaarten en veruit het belangrijkst: het omgaan met de tafelgenoten en arbiter.
De kleine lettertjes: 

Opzegging Lidmaatschap (artikel 6, lid 2 Statuten)
Leden van LBC kunnen hun lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar (30 juni);  dat moet schriftelijk gebeuren met een opzegtermijn van 4 weken; ingeval niet tijdig wordt opgezegd loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend boekjaar. Ook onmiddellijke opzegging is mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bestuurssamenstelling Statuten
Huishoudelijk Reglement Speelreglement